Oświadczenie o ochronie prywatności zgodnego z RODO

I. Nazwa i adres administratora danych
Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych państw członkowskich oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Classen-Pol S.A.
Ul. Wyzwolenia
44-292 Zwonowice
Tel.: +48 324292000
E-mail: biuro@classen.com.pl

Członkowie zarządu:
Mathias Gorecki – Prezes Zarządu

Rejestr handlowy:
Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000034526

Numer identyfikacyjny VAT: PL 6420000033

Strona internetowa: https://www.classen.pl

II. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do udostępnienia sprawnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią takie przypadki, w których uprzednie uzyskanie zgody jest niemożliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W przypadku uzyskania zgody na operacje przetwarzania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) europejskiego ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych (RODO).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b)RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c)RODO.
W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d)RODO.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f)RODO.

3. Usunięcie danych i okres przechowywania danych
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane albo dostęp do nich zostaje zablokowany, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Dane mogą być ponadto przechowywane, jeśli przewiduje to ustawodawca europejski albo krajowy w rozporządzeniach unijnych, ustawach i innych przepisach, którym podlega administrator. Zablokowanie dostępu do danych albo usunięcie danych ma miejsce również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania, określony przez wymienione wyżej normy, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania danych w związku z zawarciem umowy albo z wykonaniem umowy.

III. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputera, za pośrednictwem którego odwiedzana jest strona.
Podczas tej czynności gromadzone są następujące dane:

1. informacje na temat typu przeglądarki i zastosowanej wersji;
2. system operacyjny użytkownika;
3. dostawca usług internetowych użytkownika;
4. adres IP użytkownika;
5. data i godzina dostępu;
6. strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową;
7. strony internetowe, które system użytkownika odwiedził za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną czasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f)RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, żeby umożliwić dostęp komputerowi użytkownika do strony. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na okres trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Dane te służą nam ponadto w celu zoptymalizowania strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W związku z tym nie dochodzi o wykorzystywania tych danych w celach marketingowych.

Wymienione cele wynikają również z naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Okres przechowywania
Dane są usuwane, kiedy nie są już konieczne do realizacji celu ich zgromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w związku z udostępnieniem strony internetowej ma to miejsce, kiedy dana sesja się zakończyła.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika dzieje się to najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowywanie przez okres dłuższy jest możliwe. W takiej sytuacji adresy IP użytkowników zostają usunięte albo zniekształcone, żeby uniemożliwić przyporządkowanie klienta odwiedzającego stronę.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne dla utrzymania tej strony. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu.

IV. Wykorzystanie plików cookies

a) Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej albo zapisywane z przeglądarki internetowej w systemie komputerowym. W sytuacji, kiedy użytkownik otwiera stronę internetową, plik cookie zostaje zapisany w systemie komputerowym tego użytkownika. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego otwarcia tej strony internetowej.
Używamy plików cookies, aby stworzyć stronę internetową przyjazną dla użytkowników. Niektóre jej elementy wymagają, żeby identyfikacja przeglądarki była możliwa również po zmianie strony.

W plikach cookies zapisywane i przesyłane są przy tym następujące dane:
1. ustawienia języka,
2. loginy.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy ponadto pliki cookies, które umożliwiają analizę stron odwiedzanych przez użytkownika.
W ten sposób można przesłać następujące dane:
1. wprowadzone szukane hasła;
2. częstotliwość odwiedzania strony;
3. korzystanie z funkcji strony internetowej.

Dane użytkownika, gromadzone na tej stronie, są pseudonimizowane poprzez zastosowanie środków technicznych. Dzięki temu nie jest możliwe przyporządkowanie danych do użytkownika odwiedzającego stronę. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
Podczas otwarcia naszej strony internetowej użytkownik jest informowany o korzystaniu z plików cookies w celach analitycznych oraz uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie zgromadzonych w związku z tym danych osobowych. W tej kwestii następuje odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies w celach analitycznych jest w przypadku uzyskania właściwej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a)RODO.

c) Cel przetwarzania danych
Celem wykorzystywania technicznie niezbędnych plików cookies jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie działają bez zastosowania plików cookies. Wymagają one ponownego rozpoznania przeglądarki również po zmianie strony.
Pliki cookies są niezbędne dla realizacji następujących funkcji:
1. przejęcie ustawień języka,
2. zapamiętywania wyszukiwanych haseł.
Dane użytkowników zgromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookies nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Wykorzystywanie analitycznych plików cookies ma na celu polepszenie jakości naszej strony internetowej. Dzięki analitycznym plikom cookies dowiadujemy się, w jaki sposób użytkowana jest nasza strona oraz możemy ciągle optymalizować naszą ofertę.
Wymienione cele wynikają również z naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookies zapisywane są na komputerze użytkownika i z tego urządzenia przesyłane są na serwer obsługujący stronę www. Państwo jako użytkownicy mają pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookies. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Może się to odbywać również automatycznie. W przypadku wyłączenia plików cookies na naszej stronie, być może nie będzie możliwe korzystanie w pełni ze wszystkich funkcji strony.

V. Google Analytics

Nasze przedsiębiorstwo wykorzystuje dla strony internetowej http://www.classen.pl Google Analytics, usługę analizy oglądalności stron internetowych oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka „Cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z tej strony internetowej. Informacje generowane przez cookies dotyczące Państwa korzystania z tej strony przesyłane są z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku włączenia anonimizacji adresu IP na tej stronie, Google skraca wcześniej adres IP dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatora witryny oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony związanych z ruchem w witrynach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika, przekazanego w ramach Google Analytics przez przeglądarkę, z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z zapisywania ciasteczek, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym wymiarze może okazać się niemożliwe.

Można także zablokować rejestrowanie oraz przetwarzanie danych zapisywanych przez pliki cookies, dotyczących korzystania z tej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), bezpośrednio przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nasza firma wykorzystuje na stronie http://www.classen.pl w różnych miejscach własne pliki cookies, służące do ulepszania oferty Grupy Classen. Każdy użytkownik może uniemożliwić instalację tego typu cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny http://www.classen.pl w pełnym wymiarze może okazać się niemożliwe.

VI. Oświadczenie o ochronie prywatności w zakresie korzystania z Google AdWords

Na naszej stronie wykorzystujemy Google AdWords, system reklamowy online firmy Google Inc. Stosujemy również narzędzie śledzenia konwersji, dzięki któremu Google AdWords dodaje cookies do komputera użytkownika, jeśli odwiedził on naszą stroną po wyświetleniu reklamy Google. Plik cookie jest ważny przez 30 dni. Nie służy do osobistego śledzenia użytkownika. W przypadku, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, a plik cookie jest nadal aktywny, oznacza to dla nas oraz dla firmy Google, że użytkownik kliknął na właściwą reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdemu klientowi AdWords zostaje w czasie tego przyporządkowany inny plik cookie. Nie ma możliwości śledzenia cookies poprzez strony internetowe klientów AdWords. Za pomocą danych uzyskanych przez zapisanie cookies na komputerze użytkownika sporządzane są statystyki konwersji dla klientów AdWords. My jako klienci uzyskujemy zatem informacje na temat łącznej liczby użytkowników, którzy zareagowali na naszą reklamę, a następnie zostali przekierowani na stronę z zainstalowanym tagiem śledzenia konwersji. Podczas tej operacji otrzymujemy informacje, za pomocą których możemy zidentyfikować Państwa jako użytkowników. W przypadku, gdy odrzucą Państwo funkcję śledzenia, można wyłączyć cookie śledzenia konwersji firmy Google poprzez Pastwa przeglądarkę internetową. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skorzystać ewentualnie z funkcji pomocy w Państwa przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych firmy Google znajdują się pod adresem https://policies.google.com/privacy?gl=pl

VII. Google MapsPlugin (wtyczka Google Maps)

Na naszej stronie korzystamy z wtyczki serwisu internetowego Google Maps. Operator serwisu Google Maps jest Google Inc. z siedzibą w USA, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Używając Google Maps na swojej stronie, informacje na temat korzystania z tej strony internetowej i Państwa adresu IP zostają przekazane na serwer Google w USA i tam zapisane. Nie mamy wiedzy o dokładnej treści przekazywanych danych ani o ich wykorzystaniu przez firmę Google. Firma zaprzecza w tym kontekście powiązaniu tych danych z informacjami z innych usług Google oraz gromadzeniu danych osobowych. Google może natomiast przekazywać te informacje osobom trzecim. W przypadku wyłączenia JavaScript w Państwa przeglądarce, nie będą działać usługi Google Maps. Nie będą mogli Państwo również skorzystać z wyświetlenia mapy na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji przez Google Inc.Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i warunków korzystania z usług Google Mapsdostępne są na stronie: https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html.
VIII. Social Plugins (wtyczki społecznościowe)

Strona internetowa http://www.classen.pl oferuje Państwu jako dodatkową usługę tak zwane SocialButtons (przyciski społecznościowe), umożliwiające interakcje społecznościowe. Aby nie dopuścić do niepożądanej transmisji Państwa danych o korzystaniu ze stron (np. adres aktualnie oglądanej strony) do tych portali, należy kliknąć najpierw na link do tych portali (Social-Media-Buttons, przyciski mediów społecznościowych). Na danej stronie społecznościowej tak zwane „usługi społecznościowe” gromadzą dane dotyczące korzystania z niej oraz dotyczące użytkownika. Nasze przedsiębiorstwo nie ma wpływu na gromadzenie i analizę tych danych.

W związku z tym informujemy Państwa zgodnie z naszą wiedzą:
Przy pierwszym wywołaniu linka Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami usług społecznościowych. Dzięki temu informacja o tym, że odwiedzili Państwo stronę przedsiębiorstwa, jest przekazywana bezpośrednio (Referer) do tych usług. Jeśli podczas oglądania strony http://www.classen.pl są już Państwo zalogowani w usłudze za pomocą swojego osobistego konta użytkownika, z reguły mogą Państwo po kliknięciu na Social-Button pozostawić dokument „Udostępnij” (tzw. „Sharing”) albo komentarz itd. Jeśli nie życzą sobie Państwo takiego przesyłania danych, przedsiębiorstwo odradza klikanie na Social-Button.

Cel i zakres gromadzenia danych przez usługi społecznościowe oraz tamtejsze, późniejsze przetwarzania i wykorzystywania Państwa, danych jak również Państwa związane z tym prawa i możliwości konfiguracyjne, chroniące Państwa sferę prywatną,określone są w oświadczeniu o ochronie prywatności tych usług.

IX. Facebook

Na stronach internetowych naszego przedsiębiorstwa wykorzystywane są wtyczki portalu społecznościowego Facebook.com, zarządzanego przez Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia, USA.

Jeśli wywołają Państwo stronę internetową, korzystającą z takiej wtyczki, wówczas nawiązane zostaje połączenie z serwerami Facebooka i przy tym za pomocą informacji skierowanej do Państwa przeglądarki wtyczka zostaje przedstawiona na tej stronie internetowej. Do serwera Facebooka zostaje przekazana informacja, które strony Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo podczas tego zalogowani na Facebooku jako członek, Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. Podczas korzystania z funkcji wtyczek (np. kliknięcie przycisku „Lubię to”, dodanie komentarza)informacje również przyporządkowywane są Państwa kontu na Facebooku, czego można uniknąć, jedynie wylogowując się z korzystania z wtyczek.

Bliższe informacje na temat gromadzenia i korzystania z danych przez Facebooka, związanych z tym Państw praw i możliwości ochrony sfery prywatnej zawiera oświadczenie o ochronie prywatności Facebooka.

X. YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek strony YouTube, zarządzanej przez Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 CherryAve., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerem YouTube. Przy czym do serwera YouTube zostaje przesłana informacja, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.
Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie swojego zachowania w Internecie bezpośrednio do swojego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.
Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkownika znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy YouTube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248

XI. Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku, kiedy przetwarzane są Państwa dane osobowe, posiadają Państwo status osoby, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo dostępu
Mają Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe.
Jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora następujących informacji:
(1) cele przetwarzania danych osobowych;
(2) kategorie odnośnych danych osobowych;
(3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
(4) planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
(5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
(7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
(8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Mają Państwo prawo zostać poinformowani, czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym mogą Państwo żądać bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo żądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe albo niekompletne. Administrator ma obowiązek dokonać niezwłocznie sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
W następujących przypadkachmają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:
(1) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
(4) wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Jeśli ograniczenie przetwarzania w ww. przypadkach zostało ograniczone, zostaną Państwo poinformowani przez administratora przed uchyleniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych
Maja Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
(1) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
(2) cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
(3) wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
(4) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
(5) Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
(6) Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje przekazywane osobom trzecim
Jeżeli administrator upublicznił Państwa dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo żądają, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:
(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do bycia poinformowanym
Jeśli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia albo do ograniczenia przetwarzania wobec administratora, jest on zobowiązany poinformować o sprostowaniu albo usunięciu danych albo o ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Mają Państwo prawo wobec administratora do bycia poinformowanym o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, mają Państwo prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
Mogą Państwo, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli ta decyzja:
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem;
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub
(3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.
Decyzje te nie mogą opierać się jednak na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i istnieją właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
W przypadkach, o których mowa w punkcie (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.